Škôlka a zručnosti budúcnosti

06.12.2023

Súčasný svet a život rodín v ňom sa mení závratnou rýchlosťou, ktorá prináša jednotlivcom, skupinám a celej spoločnosti výzvy, na ktoré potrebujeme adekvátne reagovať. Veľa sa hovorí o tom, že to, čo nám stačilo vedieť a zvládať donedávna, dnes už nestačí.

Vzdelanie sa v súčasnosti javí ako najvzácnejšia hodnota pre budúcnosť nás i našich detí. Na globálne zmeny a trendy je potrebné reagovať nielen na základných, stredných a vysokých školách, ale už na úrovni materských škôl. Už nestačí mať len nejaké selektívne vedomosti, je potrebné vedieť ich využiť v kontexte, v situáciách, v ktorých sa práve nachádzame.

Učitelia na všetkých stupňoch škôl považujú za veľký nedostatok žiakov a študentov ich neschopnosť učiť sa v súvislostiach, myslieť kriticky a analyticky. Môže sa zdať, že táto téma sa vzdelávania v materských školách netýka. Ľudia totiž škôlku často vnímajú ako prostredie, kde sa deti hrajú, kde je o ne postarané, kde sa postupne pripravujú na zvládanie základných zručností, ktoré súvisia s nástupom do prvého ročníka základnej školy. No ak chceme, aby naše deti boli postupne adekvátne pripravované na svoj budúci život a tým aj na svoju profesiu, s touto prípravou je nevyhnutné začať už v období návštevy škôlky. 

Rýchle zmeny oblasti technológií a umelej inteligencie naznačujú, že budúcnosť trhu práce bude výrazne odlišná od aktuálneho stavu. Je veľmi pravdepodobné, že niektoré súčasné profesie budú v čase dospelosti našich dnešných škôlkárov nahradené počítačmi a umelou inteligenciou. Čo ale technológie nahradiť nemôžu je emocionálne prepojenie medzi ľuďmi, schopnosť medziľudskej komunikácie, schopnosť diskusie, empatie či kritického myslenia.

Meniaci sa trh práce prináša so sebou zvýšený tlak na flexibilitu, čo bude súvisieť s častejšími zmenami nielen zamestnávateľa, ale aj so zmenami samotnej profesie. Aby dieťa bolo na svoju budúcnosť pripravené, je dôležité sa už v období návštevy materskej školy venovať rozvoju tzv. zručností budúcnosti, o ktorých sa v súčasnosti vedie mnoho diskusií.

Za ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI sú momentálne považované hlavne kreativita, emocionálna inteligencia, analytické (kritické) myslenie, chuť aktívne sa učiť a rásť, úsudok a rozhodovanie, medziľudské komunikačné schopnosti, líderské schopnosti, rozmanitosť a kultúrna inteligencia, technologické zručnosti a schopnosť nebáť sa zmeny. Ďalšie zdroje uvádzajú aj zručnosti súvisiace s mediálnou gramotnosťou, schopnosťou adaptácie, slušnej diskusie, schopnosť pracovať v tíme, zvládanie záťažových situácií, motiváciu k učeniu sa a k práci, vnímanie súvislosti, flexibilitu a finančnú gramotnosť. 

Každú z daných zručností je možné podporovať konkrétnymi prístupmi už v čase návštevy materskej školy. Našou túžbou je, aby každé dieťa v našej škôlke bolo na svoju budúcnosť pripravené čo najlepšie, a preto sa v rámci vzdelávania v škôlke venujeme rozvoju potrebných zručností.

V ďalších blogoch sa budeme samostatne venovať každej z daných zručností a povieme si, akými konkrétnymi spôsobmi ju dokážeme v našej škôlke podporovať.


Monika Demeterová

Zdroje: 

https://www.forbes.sk/10-zrucnosti-buducnosti-ktore-budu-coraz-potrebnejsie-mozete-sa-nimi-pochvalit-aj-vy/

https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/svet-sa-meni-zavratnou-rychlostou-ake-zrucnosti-potrebujeme-pre-21-storocie-2023-08-14_sk